Personel

Prof. Dr. Jülide Yıldırım Öcal

Ekonomi Bölümü

Sosyal Yardımlar ve İstihdam Dinamikleri: Panel Veri Yaklaşımı

Son çalışmalarım, sosyal yardım politikalarının Türkiye'de iş gücüne katılım üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Son yıllarda, dezavantajlı vatandaşların iyi bir yaşam standardına sahip olmaları için asgari bir kaynak sağlamak amacıyla sosyal transfer ödemelerinde artışlar olmuştur. Sosyal yardım programları genellikle yoksullukla mücadele çabalarında başarılı olmalarına rağmen, işgücüne katılma oranlarında azalmaya neden olabilirler. Dolayısıyla, emek arzı ve sosyal yardım programlarına katılım kararlarının eşzamanlı olarak yapılabileceği akla yatkındır. Çalışmalarımda Gelir ve Yaşam Koşulları panel verisini kullanarak, sosyal yardım programına katılım ve istihdamda olma kararı arasındaki ilişkiyi, ve bu ilişkiyi etkileyen eğitim seviyesi, hane yapısı, cinsiyet gibi etmenlerin bireylerin sosyal yardım alma ya da istihdamda olma kararları üzerindeki etkisini araştırıyorum. Analiz sonuçları bireyin istihdamda olma ihtimali ne kadar yüksek ise sosyal yardım programlarına katılım ihtimalinin o kadar düşük olduğunu göstermektedir. 

Prof. Dr. Ayça Tekin-Koru

Ekonomi Bölümü

Verimlilik Yayılımı Merceğinden

Hizmetler Doğrudan Yabancı Yatırımları Dışsallıklarına Bakış

Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) çekmek gelişmekte olan ülke politika-yapıcılarının gündeminde önemli yer tutmaktadır. Bunun temelinde çokuluslu şirketlerin firmaya özel varlıklarını (yeni teknolojiler ya da işletme bilgisi gibi) kendi faaliyet alanları ile ilgili yerli sektörlere transfer etmeleri ve dolayısıyla ev sahibi ülkenin verimlilik ve rekabetçiliğinin artması beklentisi yatmaktadır. Bu beklentinin iktisadi açıklaması DYYların yerel firmalara verimlilik yayılımının yaratacağı pozitif dışsallıklardır. İktisat yazını bugüne değin DYY yayılımlarını sadece imalat sanayi içerisinde ele almış ve bunun doğal sonucu olarak da hizmetler DYYlarının yarattığı verimlilik yayılımları konusunda sessiz kalmıştır. Fakat dünyada süregelmekte olan hizmetleşme ve sanayisizleşme akımlarının ve hizmetler sektörüne akan DYYların artan (2015’te dünya DYYlarının üçte ikisi hizmetler sektörü kaynaklı) önemi göz önüne alındığında, hizmetler DYY yayılımlarını anlamak önem arz etmektedir.

Bu sebeple, halihazırda üzerinde çalıştığım konulardan birisi Türkiye’de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren çokuluslu şirket bağlantılı işletmelerin yarattığı yatay, ileri ve geri verimlilik yayılımları şeklinde gelişen pozitif dışsallıkları anlama konusuna katkıda bulunmaktır. Bu araştırmada 2003-2015 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun Türkiye’deki tüm firmaları kapsayan firma-panel veri seti kullanılmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Tekin Köse

Ekonomi Bölümü

Öznel Sağlık Seviyesindeki Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları

Sağlık çıktıları, toplumsal cinsiyete göre önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Sağlık çıktılarındaki toplumsal cinsiyet farklılıklarını, hanehalkı anketlerindeki verilere dayanarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için incelemekteyim. Kişisel beyana dayalı sağlık seviyesinin belirleyicilerine odaklanan araştırmalarım sıralı seçim modelleri tahmin eden ekonometrik yöntemler kullanmaktadır. Sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin kişisel beyana bağlı sağlık düzeyi üzerindeki etkileriyle alakalı araştırmalarımın bulguları; daha önceki çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlarla uyuşmaktadır. Hem teorik hem de ampirik çerçeveler kullanarak, bireysel iskonto oranlarına bağlı beyan heterojenliğinin, farklı ülkeler için, sağlık çıktılarındaki toplumsal cinsiyet farklılıklarına açıklama getirip getirmediğini anlamak amacıyla araştırmalarımı sürdürmekteyim. Elde edilen bulgular, alt popülasyonların öznel sağlık durumundaki sistematik farklılıkların anlaşılması için önemli önerilere sahip olacaktır. Anket verileri, birçok ülke için sağlık politikalarının oluşturulmasında etkili olduğundan, bu tür araştırmalar ve sonuçları kritik önem taşımaktadır.

Dr. Sezer Yaşar

Ekonomi Bölümü

Politik Kısıtlar ve Maliye Politikası

Araştırmalarımda politik kısıtların maliye politikaları üzerindeki etkilerine yoğunlaşmaktayım. Özellikle hükümetlerin bütçe hazırlama kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların hükümet harcamalarının boyutu ve içeriği üzerindeki etkileri ile ilgilenmekteyim. Son çalışmalarımda teorik açıdan hükümet bütçelerinin farklı ülkelerde ve zamanlarda farklı detaylılıklarda hazırlanmasını araştırmaktayım. Bütçe detaylılığının yürütme ve yasamanın bütçe üzerindeki kontrolülünün bir belirleyicisi olduğundan hareketle, bu detaylılığın toplumda kamu malları için oluşan farklı tercihler ile ilişkisini incelemekteyim.

Yrd. Doç. Dr. Burze Yaşar

İşletme Bölümü

Finansal Risk Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Risk tercihlerini anlamak finansal danışmanlık yapan ve inovatif finansal ürünler geliştiren finansal kurumlar için çok önemlidir. Mevcut literatür, risk tutumlarının bireylerde nasıl farklılık gösterdiğini ve bu farklılığın belirleyicilerini anket ve deney verileriyle analiz etmektedir. Risk tutumlarının farklı ülkelerde nasıl değiştiği üzerine yapılan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Araştırmamda, risk alma konusunda heterojenliğin olası belirleyicisi olarak kültürler arası farklılıkları, Hofstede kültür çerçevesini kullanarak incelemekteyim. Demografik ve makroekonomik faktörlerden oluşan değişkenleri kontrol altına aldıktan sonra Hofstede kültürel boyutlarıyla ölçülen kültürel farklılıkların risk tercihlerini önemli ölçüde etkilediğini göstermekteyim.

Yrd. Doç. Dr. Işıl Sevilay Yılmaz

İşletme Bölümü

Devam eden son çalışmalarında Işıl Sevilay Yılmaz finansal krizlerin şirket birleşme ve satın alma aktivitesi üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmada kriz dönemlerinde gerçekleşen şirket birleşme ve satın almalarının kriz olmayan dönemlerde gerçekleşen işlemlerden işlem hacmi(miktar ve dolar hacmi), işlem sayısı, hedef şirket ve alıcı (talip) şirket özellikleri, hedef şirket ve talip şirket hissedarları tarafından elde edilen kümülatif anormal getiri ve talip şirket tarafından ödenen prim açısından farklı olup olmadığı araştırılmaktadır. 39 ülkenin 1992-2011 dönemindeki işlemleri çalışılmaktadır. Ön bulgular hedef firma ülkesinde kriz olması durumunun şirket birleşme ve satın alma aktivitesi ile yaratılan değeri ve yaratılan değerin talip ve hedef şirket hissedarları arasında paylaşımını anlamlı ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca hedef ülkenin gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke olması durumunda finansal kriz etkilerinin farklı olduğu gösterilmiştir. Kriz dönemi işlemleri hedef şirketin gelişmiş ülke olması durumunda daha yüksek değer yaratmaktadır. Sonuç olarak, hedef firma ülkesinde kriz olması durumunun kriz zamanı işlemlerindeki farklar göz önüne alındıktan sonra bile yaratılan değeri ve yaratılan değerin talip ve hedef şirket hissedarları arasında paylaşımını anlamlı ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Dr. Aras Alkış

İşletme Bölümü

Fiyat Satış Etkisi Asimetrisini Açıklamak

Bu araştırma projesinde, gelişimsel psikoloji tabanlı ve müşteri davranışlarına etkisi laboratuvar çalışmalarında tespit edilen bir teoriyi temel alarak Koen Pauwels ve Berk Ataman ile birlikte geliştirdiğimiz kavramsal bir çerçeveyi kullanarak hızlı tüketim ürünleri pazarındaki satış-fiyat ilişki asimetrisini, iş döngüsündeki ekonomik daralma ve işgücü piyasasının dayanıklılığına bağlı olarak inceliyoruz. Amerika Birleşik Devletlerindeki on yedi istatistiksel alanda süpermarketlerin oluşturduğu bir panelin, haftalık kasa-barkod okuyucu verilerini kullanarak ulaştığımız bulgular, pazarda markaların fiyat promosyonlarına satış tepkilerini belirlemede müşteri psikolojisinin nasıl kullanılabileceğine bir örnek oluşturmaktadır.

Dr. Burchan Sakarya

Türk Finansal Sistemi için Piyasa Bazlı Sistemik Risk Göstergesi

Küresel Finansal Kriz (KFK) iktisat politikasının tasarımında, finansal istikrar ve ihtiyati politika uygulamalarını para ve maliye politikası uygulamalarının yanına eklemleyerek önemli bir paradigma değişikliğine yol açmıştır. Bu süreçte de sistemik riskin zaman ve kesit boyutunda birikimini kapsayan ve finansal sisteminin tamamının sağlamlığını gözeten makroihtiyati politikalar merkezi bir önem kazanmışlardır. Bu çerçevede sistemin riske yönelik olarak, finansal döngüyle ilişkileri dikkate alan sistemik risk izleme araçlarının geliştirilmesi temel araştırma alanını oluşturmaktadır.